Waarom PvdA?

Wie ben ik?

In het dagelijks leven ben ik jurist met een specialisatie in Staats- en Bestuursrecht en International and European Union Law. Ik ben een persoon die gedreven, leergierig en ambitieus is, nieuwigheden snel omarmt en houd van uitdagingen. Mijn naasten, vrienden, kennissen en collega’s hebben ondervonden dat ik obstakels niet uit de weg ga, elke kans die mij geboden wordt met beide handen aangrijp en het onderste uit de kan haal, voor mezelf maar ook voor de anderen die ik graag help.

Daarnaast zet ik mij op verschillende manieren in als vrijwilliger omdat ik vooral dienstbaar wil zijn voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Zo ben ik de oprichter van Stichting Jakoeb. Via de Stichting onderneem ik projecten om het welzijn van kinderen te bevorderen. Dit doe ik op twee manieren:

  • Middels het schrijven van artikelen omtrent de rechten van het kind: het doel is om volwassenen en kinderen bewust te maken van de rechten die een kind heeft. Niet alleen kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen maar ook voor volwassenen is het van essentieel belang dat ze weten dat er regels zijn waar zij voor moeten zorgen bij het grootbrengen van een kind.
  • Middels het ondersteunen van kinderen door textiel, schoolmateriaal, speelgoed en levensmiddelen te verzamelen en deze aan kinderen te doneren die het het hardst nodig hebben: het doel op korte termijn is om kinderen in hun basisbehoeften te voorzien. Op het moment dat deze behoeften zijn vervuld, kunnen kinderen een volgende stap zetten in hun ontwikkeling en verder werken aan een gezonde toekomst.

Verder ben ik aspirant jeugdvoorlichter bij UNICEF. Middels het geven van gastlessen probeer ik kinderen bewust te maken van hun rechten en hoe ze kunnen opkomen voor hun rechten.

Tevens ben ik secretaris binnen het hoofdbestuur van VHP Nederland (hierna: de afdeling) en voorzitter van Kern VHP Rijnmond. De VHP (Vooruitstrevende Hervormingspartij) is een politieke partij in Suriname en VHP Nederland is een afdeling van de moederpartij VHP. De afdeling in Nederland had tot 2020 het doel om de moederpartij te ondersteunen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid.  Nu de partij regeerverantwoordelijkheid heeft, is het doel van de afdeling om de moederpartij te ondersteunen met het wederopbouw van Suriname. VHP Nederland heeft verschillende kernen verspreid over heel Nederland. Kern Rijnmond is één daarvan en draagt bij aan de doelen van de moederpartij door o.a.  het organiseren van bijeenkomsten waarbij er extra aandacht besteed wordt aan thema’s zoals eenzaamheid, leven met een handicap en het ondersteunen van minderbedeelden in de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap door sociale projecten te ondernemen.

In mijn vrije tijd, bied ik ook vrijwillig juridisch advies aan mensen die het het hardst nodig hebben maar geen middelen en/- of kennis hebben om te procederen.

Tot slot ben ik een wereldreiziger, groot dierenliefhebber en Disneygek!

Waarom politiek?

Mijn achtergrond en opvoeding is één die geen kind hoort mee te maken. Bang, verdriet en eenzaam waren sleutelwoorden voor mij als een 5-jarige meisje waarvan de ouders gescheiden waren en ik het maar moest zien te redden in een weeshuis in Suriname, waar elk gezicht een vreemde was. Een wereld waar ik aan niemand kon vertellen hoeveel ik elke seconde van mijn leven de liefde van mijn ouders en familie miste. Een wereld waar ik niet geslagen zou worden als ik om een tweede keer om eten vroeg omdat ik maar recht had op één maaltijd per dag. Desondanks was ik niet verontwaardigd van het leven wat als onrecht aanvoelde, omdat ik besefte dat ik als mens mijn veerkracht kon vergroten door mijzelf te onderwijzen en in de toekomst in te zetten voor een “andere Tina” die mijn hulp zou kunnen gebruiken. Dit is de reden waarom ik mij in de politiek wil inzetten om anderen te helpen.

De politiek is mijn inziens het beste middel omdat de meeste problemen die zich in de samenleving afspelen, veroorzaakt worden vanwege het feit dat de wet weinig tot geen waarborgen biedt om bepaalde rechten van mensen  te beschermen. Een voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire waarbij de wetgever een wet heeft vastgelegd waarin er geen ruimte is om recht te doen aan individuele situaties. In deze casus prevaleerde de politieke behoefte om fraude te bestrijden dan dat er optimaal recht gedaan werd aan individuele situaties van mensen.

Om te voorkomen dat de stem van zwakkeren in onze samenleving verdrinkt moet de wet niet door een groep elite worden gemaakt maar door hen die met beide voeten in de modder hebben gestaan en daardoor empathie hebben met wat er in de samenleving afspeelt. Op basis van mijn  persoonlijke ervaring, grote rechtvaardigheidsgevoel, juridische achtergrond en doorzettingsvermogen ben ik extra gemotiveerd om een bijdrage te kunnen leveren aan de meest kwetsbaren in onze democratische samenleving. Mijn strijd begint bij de bescherming van onze kinderen.

Waarom de gemeenteraad?

Wil je een verschil maken dan begin je op lokaal niveau! Het was Eleanor Roosevelt die zei:

Universele mensenrechten beginnen heel klein, dicht bij huis. Het is zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont, de school die hij bezoekt, de fabriek, boerderij of kantoor waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.”

Het is deze uitspraak die het beste verwoord waarom ik gedreven ben om als gemeenteraadslid niet alleen mijn eigen rechten maar ook die van anderen te beschermen, dit met behoud van wederzijds respect en zonder schendingen van fundamentele rechten. Diverse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals individualisering, decentralisering en toegenomen technologie maken dat de relatie tussen de gemeente en burgers steeds meer onder druk is komen te staan. Mijn persoonlijke ervaring leert dat burgers zichzelf onvoldoende herkennen in het handelen van de overheid met als gevolg dat er draagvlak ontbreekt. Ik zie voor mijzelf een belangrijke rol weggelegd in dit speelveld om ervoor te zorgen dat de relatie tussen de gemeente en de burger weer hersteld. Wederzijdse vertrouwen is de basis om samen met elkaar te kunenn bouwen aan een duurzame en groene toekomst.

Waarom PvdA?

De PvdA is de partij die overtuigend aandacht besteed voor de onderkant van de samenleving. Mijn persoonlijke drijfveer om de samenleving te verbeteren past precies bij de kernwaarden die de PvdA heeft. Als kandidaat en toekomstig gemeenteraadslid wil ik me minimaal voor de volgende 3 punten inzetten:

  • Onze kinderen zijn de toekomst. Ik geloof in een samenleving waar elk kind gelijke kansen heeft om veilig op te groeien, een opleiding kan volgen, zich persoonlijk kan ontwikkelen, om uiteindelijk te kunnen ontplooien tot waardevolle aanwinst voor hunzelf en voor onze samenleving. Dit betekent niet alleen dat ik pleit voor veilige omgevingen voor een kind, maar dat ook aan randvoorwaarden voldaan worden waardoor dit mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: armoedebestrijding en sport. Hieraan gekoppeld zijn natuurlijk de fundamentele rechten van het kind, zoals deze vastgelegd zijn in verschillende nationale en internationale wetgeving en verdragen.
  • Inclusie is een belangrijke speerpunt. Eenieder heeft recht om gezien en gehoord te worden, om een normaal leven te kunnen leiden en het beste te kunnen bieden voor zijn of haar gezin, ook mensen die een handicap hebben, chronisch zieken en kwetsbare senioren. Iemand die niet rondkomt door bijvoorbeeld financiële problemen, geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt of slechte ondersteuning heeft vanwege een ziek familielid, zal altijd 1-0 achter staan. Deze ongelijkheid kan verholpen worden, zodat vanuit het gezin een stevige basis ontstaat. Met een stevig fundament is vervolgens meer mogelijk. Ouders en hun kinderen functioneren beter in de maatschappij, kinderen presteren hierdoor beter op school, wat weer terug te zien is in criminaliteitscijfers en gezondheidscijfers. 
  • Een duurzame toekomst voor iedereen want je kan niet groen doen als je rood staat. Dit is niet alleen inzetten op meer milieubewuste alternatieven met betrekking tot openbaar vervoer of het stimuleren van elektrisch rijden, maar ook het lobbyen en realiseren van andere duurzame transportmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan leenfietsen, scooters of elektrische steps. Duurzaamheid zit ook in de manier hoe we omgaan met onze afvalverwerking, renoveren van woningen en infrastructuur of een volledige overgang naar groene energie. Daarnaast moeten we ons bewust zijn van het veranderende klimaat en wat voor impact dit zal hebben op onze gemeente. Gemeente Barendrecht zit variërend van 0 tot -2 meter onder NAP. Geringe stijging van onze nabijgelegen rivieren zullen een enorme impact hebben op onze gemeente en het zal daarom noodzakelijk zijn hier preventief actie op te ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes