Volunteering at Panda Base 2018

Click here to scroll down to English text

Vandaag zal ik jullie meenemen in mijn reis als vrijwilliger op één van de Panda Bases in Chengdu in China. Ik ben een groot dierenliefhebber en droomde altijd ervan om een bijdrage te leveren voor het beschermen van panda’s. Zelf had ik nooit verwacht dat deze droom ooit zou uitkomen. In het jaar 2018 werd ik 35 jaar oud en ben ik naar China afgereisd om deze droom te verwezenlijken. 

Waarom panda’s?

Door het inkrimpen van de natuurlijke leefomgeving en lage geboortecijfers is de populatie reuzenpanda’s ernstig geslonken de afgelopen decennia. Ook stropers hebben hun invloed gehad op de dalende aantallen. Er heerst de gedachte dat er nog slechts 1000 tot 1500 reuzenpanda’s in het wild te vinden zijn, maar er zijn ook natuurdeskundigen die geloven dat de recentelijke maatregelen voor behoud van de reuzenpanda hun vruchten afwerpen en die het huidige aantal op 3000 schatten.

Dujiangyan Giant Panda Base

Tijdens mijn zoektocht kwam ik uit op Dujiangyan Giant Panda Base. Als vrijwilliger op de Dujiangyan Giant Panda Base hielp ik de vaste pandaverzorgers bij hun dagelijkse werkzaamheden in het reservaat. Dujiangyan ligt op ongeveer 55 kilometer van Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan. De Dujiangyan Giant Panda Base is onderdeel van het China Conservation & Research center voor de reuzenpanda en is een van de grotere pandareservaten in China. Het reservaat bestaat sinds 2003 maar groeide enorm nadat de grote aardbeving in 2008 een ander pandareservaat grotendeels verwoestte en de panda’s noodgedwongen naar dit pandareservaat verhuisden.

Als vrijwilliger werkte ik ongeveer 6 uur per dag nauw samen met een van de pandaverzorgers. Ik hielp mee bij het klaarmaken van voedsel en schoonmaken van de verblijven. De panda’s worden 2 keer per dag gevoerd waarvan ik één keer per dag onder begeleiding van een vaste pandaverzorger de panda’s op een afstand mocht voeren. Dit om te voorkomen dat ik aangevallen werd door een panda. Ze zijn heel schattig maar kunnen ook heel gevaarlijk zijn. 

Tijdens dit project heb ik heel veel geleerd omtrent het gedrag en de levenscyclus van de reuzenpanda en over de opvang- en voorplantingsprogramma’s van het centrum. Er is een positieve ontwikkeling gaande. Panda’s worden al tientallen jaren bedreigd en de inspanningen voor behoud beginnen nu vruchten af te werpen want de pandapopulaties nemen toe en hun status is inmiddels veranderd in ‘kwetsbaar’.

Ook heb ik het Wolong National Nature Reserve bezocht, de eerste plek waar reuzenpanda’s werden opgevangen om voor uitsterven te behoeden. Hier worden momenteel panda’s gefokt met het doel ze weer uit te zetten in het wild. De kans dat een panda in het wild overleeft is nihil, omdat zij hun vijanden niet herkennen. In 2018 waren ze één panda aan het volgen die ze in het wild hadden teruggeplaatst en succesvol wist te overleven.

Het was een eer om deze prachtige dieren te verzorgen en onderdeel van het team te mogen zijn die dagelijks zich inzetten om de reuzenpanda’s te beschermen tegen uitsterven. Mijn complimenten voor de Chinese overheid die sinds de jaren tachtig samen met WNF werkt aan het beschermen, uitbreiden en verbinden van de leefgebieden van reuzenpanda’s. Ik heb hoop dat er een tijdperk zal komen waarin onze panda’s geen bedreigde diersoorten meer zijn, gezien de inzet en harde werk van de Chinese overheid. Ik was positief verrast om te zien met hoeveel zorg en liefde de baby’s worden grootgebracht. Ik ben een ieder die zich dag en nacht inzet om onze panda’s te redden ontzettend dankbaar!

Aan het einde van het project kreeg ik een certificaat uitgereikt!


English version

Today I will take you on my volunteer journey at one of the Panda Bases in Chengdu in China. I am a big animal lover and always dreamt of doing my part to protect pandas. I never expected that this dream would ever come true. In the year 2018 I turned 35 years old and traveled to China to realize this dream.

Why pandas?

Due to the reduction of the natural environment and low birth rates, the population of giant pandas has shrunk significantly in recent decades. Poachers have also had an influence on the declining numbers. It is thought that there are only 1000 to 1500 giant pandas left in the wild, but there are also naturalists who believe that the recent giant panda conservation measures are paying off and estimate the current number at 3000.

Dujiangyan Giant Panda Base

During my search, I ended up at Dujiangyan Giant Panda base. As a volunteer at the Dujiangyan Giant Panda base, I assisted the regular panda caretakers in their daily work in the reserve. Dujiangyan is located about 55 kilometers (34 miles) from Chengdu, the capital of Sichuan Province. The Dujiangyan Giant Panda Base is part of the China Conservation & Research center for the giant panda and is one of the larger panda reserves in China. The reserve has been in existence since 2003 but grew tremendously after the major earthquake in 2008 largely destroyed another panda reserve and the pandas were forced to move to this panda reserve.

As a volunteer I worked closely with one of the caretakers for about 6 hours a day. I helped prepare food and clean the accommodation. The pandas are fed twice a day, of which I was allowed to feed the pandas at a distance once a day under the supervision of a regular panda keeper. This is to prevent me from being attacked by a panda. They are very cute but can also be very dangerous. 

During this project I learned a lot about the behavior and life cycle of the giant panda and about the shelter and breeding programs of the center. A positive development is underway. Pandas have been endangered for decades and conservation efforts are now beginning to bear fruit as panda populations are on the rise and their status has now turned into “vulnerable.” In addition, I also visited the Wolong National Nature Reserve, the first place where giant pandas were sheltered and saved from extinction. Here pandas are being bred with the aim of releasing them in the wild again. In 2018 there was this one panda (name unknown), which they were still following after they have released him successfully in the wild.

It was an honor to be able to take care of these beautiful animals and be part of the team that works every day to help prevent the giant pandas from becoming extinct. My compliments to the Chinese government that has been working with WWF to protect, expand and connect the habitats of giant pandas since the 1980s. I hope there will be an era when our pandas are no longer endangered species, given the commitment and hard work of the Chinese government. I was positively surprised to see with how much care and love the babies are raised. I am deeply grateful to everyone who works day and night to save our pandas!

At the end of the project I have received a certificate!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes